vrijdag
okt072016

nog volop bezig

Het is misschien even stil rond ons, maar dat wil niet zeggen dat we stil zitten.

binnenkort komen er weer leuke optedens en evenementen en zijn we bezig met een album en het schrijven van een nieuwe single, dus houd gewoon onze agenda in de gaten.

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.
  • Response
    Response: wap-down-sex
    wap-down-sex

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.
« de Grote Belinda en Jose show op linda.tv | Main | carnaval komt er aan »