zaterdag
jan072017

de Grote Belinda en Jose show op linda.tv

vanaf 5 januari zijn we wekelijks te zien op het tv kanaal van LINDA.TV. er staan 12 afleveringen gepland

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.
« krantenartikel BN De Stem | Main | nog volop bezig »