woensdag
nov152017

nieuwe feestsingle uit op 11-11

op 11-11 is de nieuwe single uitgekomen, deze is te koop in de Special cd shop in Breda

ook online te koop op www.thatsentertainment.nl

tevens is gelijktijdig onze clip uitgekomen

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.
« teambuildingsfeest in de Efteling | Main | Nieuwe single »