woensdag
dec062017

teambuildingsfeest in de Efteling

20 november hebben we in samenwerking met Discoroyaal een super leuke avond verzorgd voor een groep Horecamedewerkers van de Efteling.

Dit was de eerste keer dat we een samenwerking aan gingen met DJ Lex Hilarisch van Disco Royaal. Omdat dit een zeer geslaagde samenwerking was, zullen we in de toekomst vaker samen te zien zijn. voor meer info kan je via ons contact adres reageren.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.
« Triviumsport journaal | Main | nieuwe feestsingle uit op 11-11 »