vrijdag
dec282018

wordt verwacht....Nieuwe single

Het heeft even geduurt, maar begin januari komt de nieuwe single uit genaamd "100.000 kussen"Op de single zullen 3 nummers staan. naast de radio versie, zal er op de cd single EXCLUSIEF 2 mixen staan die speciaal gemixt zijn door de SoundFactory in Zweden.

 

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.
Main | Originele Belinda en Jose T- Shirts »