zondag
mei202018

Originele Belinda en Jose T- Shirts

Heb jij al een originele Belinda en Jose t-shirt??

De tshirts zijn ontworpen door Melissa Roelofs en geinspireerd op de barbie style.

voor maten en prijzen, stuur via het contactformulier een mail.

Hieronder showt model Carlo het herenmodel met ronde hals

 

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.
« wordt verwacht....Nieuwe single | Main | Triviumsport journaal »